Studielijn: Politie

 

      

De Lokale Politie verzekert binnen het Belgische politiebestel de basispolitiezorg. Zeer concreet bestekent dit dat zij instaat voor een gedegen wijkwerking, een 24h onthaal, een interventie of noodhulpverlening, een politionele slachtofferbejegening, een lokale recherche, verkeer en de handhaving van de openbare orde. Op dit ogenblik telt de lokale politie 193  lokale politiezones verdeeld over de Vlaamse, Waalse en Brusselse landsgedeelten. Doordat de politiezones georganiseerd zijn op niveau van het gemeenten – afhankelijk van de organisatie van de politiezone bestaat deze uit één- of meer gemeenten- staat ze dicht bij de gemeenschap, de burger. De lokale politie staat in die zin ook in voor een eerstelijnspolitiezorg en doet dit vanuit een gemeenschapsgerichte politiezorg.

Het oogmerk van de studielijn “Lokale politie” bestaat daarom in het uitdenken en ontwerpen van organisatiebrede opleidings- en vormingsinitiatieven rond thema’s die de lokale politie aanspreken en bezig houden. Hierbij gaan we geen onderwerpen uit de weg. In het aanbod komen zowel thema’s die een academische uitdieping vergen, als beleidsvraagstukken, als operationele (dagdagelijkse) problemen van het terrein op de kaart. Het doelpubliek is zeer divers, dit wil zeggen over de kaders en statuten heen: van agent tot hoofdcommissarissen, van CaLog-personeel tot geuniformeerd politieambtenaar, van werkende bij de lokale politie tot geïnteresseerde in de lokale politie. In die zin hopen we dat éénieder die werkt in of begaan is met de lokale politiewerking te kunnen prikkelen met nieuwe vormen van leren en competentieontwikkeling, zonder daarbij het concept van de klassieke studiedagen over boord te gooien.

Aangezien de lokale politie in nauw contact staat met haar gemeenschap, wensen we in deze studielijn nauw samen te werken met de (provinciale) politiescholen, lerende organisaties ingebed in een lerende omgeving.

 

       

De Federale Politie is één van de twee pijlers van de Belgische geïntegreerde politie (wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie). De andere pijler is de Lokale Politie. De federale politie verzekert de lokale politiezones van gespecialiseerde ondersteuning voor bestuurlijke, gerechtelijke en administratieve opdrachten. Voor de bestuurlijke opdrachten biedt de federale politie ondersteuning door middel van grenscontroles, wegpolitie, spoorwegpolitie of scheep- en luchtvaartpolitie. Federale gerechtelijke politiediensten voeren eigen activiteiten uit, in hoofdzaak met het oog op de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, en bieden gespecialiseerde steun en opdrachten aan de lokale politie om bovenlokale, of meer complexe vormen van criminaliteit te helpen opsporen. Tot slot voorziet de federale politie in de administratieve en logistieke steun en vertegenwoordigt ze de Belgische politiediensten in het kader van de internationale politiesamenwerking.

Met de studielijn “Politie” wenst het CPS dan ook voornamelijk de verschillende publieke actoren te bereiken, werkzaam in of begaan met “capacity building” in de ruime scope van politiewerking en de zorg voor integrale veiligheid. Hierbij kan gedacht worden aan de overheid, de civiele of private veiligheid, de “first responders”, enz. Daarnaast wordt ook gerekend op de personen die actief zijn binnen het onderwijs en de personen die onderzoek doen binnen de domeinen innovatie, technologie en veiligheid tot mogelijke doelgroep.

Piloten

Sofie De Kimpe, Hoofddocent Vrije Universiteit Brussel
Jurgen De Landsheer, Korpschef, Politiezone Zuid
Arne Dormaels, Directeur, VIAS Institute

Werkgroep

Eddy Van Daele , Korpschef, politiezone Het Houtsche
Steve Margodt, Opleidingsdirecteur, West-Vlaamse Politieschool
Steve Provost, Korpschef, politiezone Gingelom-Nieuwerkerken-Sint-Truiden        
Tom Broekaert, korpschef politiezone Brakel
Delphine Schelpe, wnd. korpschef, politiezone Brakel
Kris Depovere, korpschef politiezone Kouter
Pascal Vandenhole, Opleidingsdirecteur PAULO
Jacky Vastmans; Directeur PLOT
Theo Van Gasse, Commissaris, Directeur Nabijheidspolitie, politiezone Brussel-Noord
Isabel Verwee, VIAS Institute
Siegfried Mertens, korpschef politiezone Minos
Koen Milis, Directeur Vesta
​Karen Plasschaert, Directeur ANPA
Devid Camerlynck, korpschef politiezone Spoorkin
Yves Rotty, Commissaris, Politiezone Brugge
Philip Beke, Commissaris, Waarnemend Diensthoofd Federale Wegpolitie Antwerpen + Directeur Operaties Wegpolitie Brabant
Barbara Cloet , Commissaris Gespecialiseerde diensten, politiezone Schoten
Kristof De Pauw, Comité P
Peter Huybrechts, Verbindingsofficier bij de gouverneur van Namen
Liesbeth Van Isterbeeck, Directeur-coördinator Federale Politie, CSD Halle-Vilvoorde
Ine Van Wymeersch, Procureur des Konings Halle-Vilvoorde
 

 

 

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk