CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk
 

Tiende editie van de CPS-prijs voor het beste eindewerk: oproep tot deelname

Het CPS organiseert nu voor de tiende keer de CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk (scriptie). Na negen geslaagde edities organiseren we ook dit jaar deze jaarlijkse wedstrijd voor het beste Nederlandstalig eindwerk m.b.t. het academiejaar 2019-2020 (masterproef, afstudeerscriptie bachelorproef of een uitgeschreven opdracht die kwalitatief de vergelijking doorstaat met een eind- of afstudeerwerk) over thema’s die relevant zijn op het kruispunt van veiligheid en samenleving. Alle onderwerpen die betrekking hebben op de ruime veiligheidssfeer komen in aanmerking. 

De prijs bestaat uit een geldprijs van 500 euro, geschonken door het CPS en de publicatie van het eindwerk in boekvorm (uitgegeven door Uitgeverij Vanden Broele). Ook is het mogelijk dat het eindwerk op een studiedag van het CPS wordt geïntegreerd indien dit past in de themazetting. De genomineerde werken zullen bovendien in de vorm van een artikel in het digitale platform Blue Connect kunnen worden gepubliceerd.

Het moet gaan om eindwerken die op het moment van de kandidaatstelling:

 • werden neergelegd bij het beëindigen van een opleiding in het hoger en universitair onderwijs alsook alle eindwerken van professionele opleidingen in de veiligheidssector (of een uitgeschreven opdracht die kwalitatief de vergelijking doorstaat met een eind- of afstudeerwerk) gedurende het academiejaar 2019-2020 (academische bachelorproeven komen dus niet in aanmerking, eindwerken uit voorgaande academiejaren komen eveneens niet in aanmerking);
 • een quotering van 14 of meer (op 20) hebben behaald;
 • in het Nederlands geschreven zijn;
 • betrekking hebben op thema’s die relevant zijn op het kruispunt van veiligheid en samenleving, die de missie van het Centre for Policing and Security tot uitdrukking brengen, die vernieuwend en kritisch zijn;
 • nog niet eerder gepubliceerd zijn. Hierbij wordt zowel een papieren publicatie als een publicatie op internet bedoeld. De werken moeten origineel zijn en geen ISBN/ISSN nummer kennen.

Om als geldige inzending te worden beschouwd dient:

 • ze ons uiterlijk te bereiken op 20 november 2020 op het emailadres sec@policingandsecurity.be.  
 • ze vergezeld te zijn van:
  • Het volledige eindwerk (onbewerkt) en het geanonimiseerde eindwerk (zonder vermelding van auteur en opleidingsinstelling) in digitale versie (‘ready to print’, Word format)
  • Het gestructureerd infoformulier (zie bijlage), volledig ingevuld (Word format). Er hoeft niet langer een samenvatting of publiceerbaar artikel van de scriptie worden gemaakt. Dit formulier vervangt de samenvatting van vorige jaren.
  • Een brief waaruit het akkoord blijkt van de student met dit wedstrijdreglement en waarmee hij/zij zich akkoord verklaart met het corrigeren van uw tekst voor publicatie in boekvorm (winnaar) of op de website van het CPS (genomineerden).
  • Een digitale kopie van het puntenbriefje, als bewijs dat het eindwerk minstens gequoteerd werd met 14/20.

Download hier de flyer met de oproep voor de studenten met de voorwaarden voor deelname en het reglement voor de CPS-prijs 2018-2019. 

De winnaar zal pas bekend gemaakt worden op de prijsuitreiking op een studiedag of ander evenement van het CPS na de zomervakantie van 2021.

De genomineerde werken zullen bovendien in de vorm van een artikel in het digitale platform Blue Connect kunnen worden gepubliceerd. 

Negende editie van de CPS-scriptieprijs: we hebben een winnaar!

Op de studiedag 'Weerbaarheid bij politiemensen na een ingrijpende gebeurtenis' op 28 september werd de winnaar bekend gemaakt. Hans Moors is de trotse laureaat met zijn bachelorproef 'Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij de politie. De invloed van de organisatiecultuur op de bespreekbaarheid van traumatogene gebeurtenissen binnen de politiezone Gent: een exploratieve casestudy' (Bachelor Maatschappelijke Veiligheid, Vives Hogeschool).

Lees hier de tekst van de prijsuitreiking.

De gelijknamige publicatie kan besteld worden via http://catalogus.uitgeverij.vandenbroele.be/fondscatalogus/837.aspx

Genomineerden:

 • Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij de politie. De invloed van de organisatiecultuur op de bespreekbaarheid van traumatogene gebeurtenissen binnen de politiezone Gent: een exploratieve casestudy - Hans Moors
 • Individualiserend vermogen van latente vingersporen en DNA op verdachte pakketten na neutralisatie of explosie - Vanessa Vanderheyden

     

Achtste editie van de CPS-prijs voor de beste Nederlandstalige scriptie (academiejaar 2017-2018): 


De selectiecommissie nomineerde op 18/02/2019 5 eindwerken die in aanmerking komen voor de scriptieprijs. Deze 5 genomineerde werken werden  beoordeeld door de selectiejury, op basis van de lezing van de volledige scriptie door alle juryleden. De scriptieprijs werd uitgereikt op de receptie van het jubileumfeest ter gelegenheid van 30 jaar CPS op 17 september 2019 in Gaston Rooftop Bar in Gent.

De 5 genomineerde eindwerken, in willekeurige volgorde, zijn:

 • Ruben Dewiele: Maritiem terrorisme: naar een internationaalrechtelijk kader de lege ferenda?
 • Jens Claerman: Operation vigilant guardian en militaire openbare ordehandhaving doorgelicht: De juridische zin en onzin van militairen op straat
 • Robin Dreesen: Bijten blaffende honden niet? De informatiepositie van de burgemeester bij de bestuurlijke aanpak van gewelddadige radicalisering en terrorisme in België en Nederland
 • Femke Gits: Een onderzoek naar de registratie van identiteitscontroles uitgevoerd door politiezone Mechelen-Willebroek
 • Matthias Vandenberk: Het veralgemeend gebruik van het stroomstootwapen door de politie in België en Frankrijk

De prijsuitreiking vond plaats op het feest ter gelegenheid van de 30e verjaardag van het CPS in Gaston Rooftop Bar in Gent op 17 september 2019. De winnaar van de CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk (acacdemiejaar 2017-2018) is Robin Dreesen met het werk "Bijten blaffende honden niet? De informatiepositie van de burgemeester bij de bestuurlijke aanpak van gewelddadige radicalisering en terrorisme in België en Nederland". Download hier de tekst van de prijsuitreiking.

Met dank aan onze sponsors: Securitas en G4S.

      

      

 

Zevende editie CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk (academiejaar 2016-2017)

Het CPS organiseert voor de zevende keer een wedstrijd voor het beste eindwerk (zie affiche). Sinds de vierde editie moet het niet alleen gaan om scripties (masterproef, afstudeerscriptie) rond politie en samenleving maar om thema's die relevant zijn op het kruispunt van veiligheid en samenleving. De prijs bestaat uit een geldprijs van 500,- euro, de publicatie van het eindwerk in boekvorm (uitg. Gompel&Svacina).

De selectiecommissie heeft op 5 maart 2018 vijf scripties aangeduid die genomineerd zijnvoor de CPS-prijs.

De shortlist van 5 scripties die door de selectiecommissie werden genomineerd zijn (in willekeurige volgorde):

 • Horen, zien en … zwijgen? Een rechtsvergelijkend onderzoek tussen België en Engeland (en Wales) over de geheimhoudingsplicht van sociaal werkers betreffende de informatie-uitwisseling in de strijd tegen islamistische gewelddadige radicalisering - Stephnie Beckers, Criminologische wetenschappen, KULeuven
  Samenvatting scriptie
 • Vrijheid van vergadering: de verzoening van verschillende belangen aan de hand van de voorafgaande notificatie- en toestemmingsvereisten - Sven Bollens, Rechten, KULeuven
  Samenvatting scriptie
 • Het geregistreerd kassasysteem en de compensatiemaatregelen: Het ultieme wapen in de strijd tegen sociale & fiscale fraude in de horecasector? - Cornillie Jana, Rechten, UGent
  Samenvatting scriptie
 • Suïcidaliteit bij Belgische politiediensten:  verkennend en verklarend onderzoek bij lokale en federale politie - Justine Monteyne, Criminologische wetenschappen, UGent
  Samenvatting scriptie
 • Bitcoins en criminaliteit, een onvermijdelijk verband? Onderzoek naar de uitdagingen bij de aanpak van criminaliteit gepleegd met bitcoins
  Samenvatting scriptie

De feestelijke prijsuitreiking door Marc Bloeyaert (voorzitter ad interim van de CPS-prijs) vond plaats op de studievoormiddag 'Innovatie in de opsporing: kansen en bedreigingen van BLOCKCHAIN' op 20 september 2018 te Brussel.

De laureaat van deze zevende editie van de CPS-prijs is Stephanie Beckers, criminologische wetenschappen KULeuven met de scriptie "Horen, zien en … zwijgen? Een rechtsvergelijkend onderzoek tussen België en Engeland (en Wales) over de geheimhoudingsplicht van sociaal werkers betreffende de informatie-uitwisseling in de strijd tegen islamistische gewelddadige radicalisering".

De auteur bespreekt een hot topic dat momenteel sterk in transitie is en analyseert de diverse voor-en nadelen van de geheimhoudingsplicht binnen de informatie-uitwisseling in België en Engeland. Aandacht wordt besteed aan maatregelen die mogelijks kunnen genomen worden en inspirerend zijn voor politie, justitie en het welzijnswerk.

De samenvattingen van de genomineerde scripties zullen binnenkort op deze pagina worden geplaatst waar u ze kan downloaden.

De tekst van de prijsuitreiking kan u hier downloaden. 

        

Zesde CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk (academiejaar 2015-2016): Resultaat van de selectiecommissie

Tijdens de selectiecommissie van 3 maart 2017, werden volgende 5 werken genomineerd (in willekeurige volgorde):

 • De invloed van ‘het belang van het kind bij de straftoemeting van volwassen daders’
 • Neighborhoods where people feel more unsafe than they should and vice versa. Kenmerken die samenhangen met de discrepantie tussen objectieve en subjectieve veiligheid in Amsterdamse buurten
 • De Belgische regeling  betreffende het gebruik van geweld door politieambtenaren bij interventie en detentie: preventie en sanctionering getoetst aan artikel 3 EVRM
 • Suïcide bij de politie: Een empirisch onderzoek naar de preventiemechanismen
 • Raamwerk voor de evaluatie van locaties voor een duurzaam strafuitvoeringsproject

Meer info over deze inzendingen vindt u hier.

De prijsuitreiking vond plaats op de studiedag "De crowd onder controle: tools voor een veilig evenementenbeheer" op 9 november 2017 om 12u45 in het PIVO te Asse.

De laureaat is Roel Verheyden met de scriptie "De Belgische regeling betreffende het gebruik van geweld door politieambtenaren bij interventie en detentie: preventie en sanctionering getoetst aan artikel 3 EVRM", behaald voor de graad Master in de Rechten bij de Katholieke Universiteit Leuven.

Download hier de speech van de juryvoorzitter.

        

       

 

Vijfde CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk (academiejaar 2014-2015): selectie van de genomineerden

De selectiecommissie besliste op 22 januari 2016 eenduidig dat er 6 bijdragen worden weerhouden. De shortlist van 6 scripties die door de selectiecommissie werden genomineerd zijn (in willekeurige volgorde):

 • Ethische competentie in de opleiding tot inspecteur van politie? De ontwikkeling van ethische kennis, vaardigheden en attitudes bij aspirant-inspecteurs van politie
 • Politionele bejegening van mensen met een verstandelijke beperking. Een exploratief onderzoek bij verhoor
 • Interne fraude in de retailsector. Een empirisch onderzoek naar de aard van interne fraude en de meldingsbereidheid van de personeelsleden in een modeketen
 • Geweldbeheersing in de praktijk. Een verkennend onderzoek
 • Is een hervorming van de Europese privacywetgeving noodzakelijk? Een case study: Facebook
 • Psychopathie en het gebruik van Hare’s ‘Psychopathy Checklist-Revised’ (PCL-R) voor de diagnose van psychopathie bij vrouwen. Een stand van zaken.

De prijsuitreiking vond plaats op de studiedag "Salduz+ en Potpourri II: ingrijpende wijzigingen voor de politiepraktijk" op 22 november 2016 om 12u30.

De laureaat is Lien Dumortier "Politionele bejegening van mensen met een verstandelijke beperking. Een exploratief onderzoek bij verhoor". Lien is afgestudeerd als criminologe bij de Universiteit Gent. Download hier de speech van de juryvoorzitter.

We danken van harte de sponsors van de CPS-prijs en de prijsuitreiking, nl. Securitas en Maklu-uitgevers.

Wie interesse heeft in de publicatie kan deze bestellen bij het CPS via email: sec@policingandsecurity.be.

           

Vierde CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk (academiejaar 2013-2014)

De selectiecommissie selecteerde in de vergadering van 10 februari 2015 drie genomineerden.  De shortlist van drie scripties die door de selectiecommissie werden genomineerd zijn (in willekeurige volgorde):

 • In hun blootje voor het publieke oog. Een kwalitatieve studie naar de grijze zone tussen de aanvaardbare en problematische vertoning van minderjarig naakt
 • Naar een herevaluatie van burgerinfiltratie
 • Betrouwbaarheid van sneltesten voor drugs en hun relevantie voor de nieuwste synthetische drugs

De winnaar van de vierde CPS-prijs voor de beste scriptie werd bekend gemaakt op de studiedag "Ethnic profiling: gelijkheid onder druk?" te Vilvoorde op 21 mei 2015.

De laureaat is Kristof Brys met zijn eindwerk "Naar een herevaluatie van burgerinfiltratie". Kristof Brys is afgestudeerd als Master in de Rechten.

We danken van harte de sponsors van de CPS-prijs en de prijsuitreiking, nl. Securitas en Maklu-uitgevers.

           

Meer info over de publicatie:

Naar een herevaluatie van burgerinfiltratie

CPS Scriptieprijs 2015
K. Brys

De Belgische regelgeving verbiedt het om te werken met burgerinfiltranten. Dit verbod vindt zijn oorsprong in de zaken François en Reyniers, waar de opsporing volledig uit de hand was gelopen. Dit werd voornamelijk toegeschreven aan het feit dat er gewerkt werd met burgers die in opdracht van de politie actief belast waren met het uitvoeren van undercoveroperaties. Deze negatieve ervaringen hebben ertoe geleid dat de B.O.M.-Wet enkel ruimte laat voor een passievere rol voor burgers, namelijk de informantenwerking en de burgerbijstand.

Maar is het in sommige gevallen geen meerwaarde of zelfs noodzakelijk om te werken met actievere burgers?

Meer informatie - Bestellen
978-90-466-0770-1 | 140 blz. | 29,50 euro

 

Derde CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk (academiejaar 2012-2013):

Het CPS organiseerde voor de derde maal de CPS-prijs voor het academiejaar 2012-2013 een wedstrijd voor het beste Nederlandstalig eindwerk over thema’s die relevant zijn op het kruispunt van politie en samenleving. De prijs bestaat uit een geldprijs van 500,- euro, de publicatie van het eindwerk in boekvorm.

De selectiecommissie selecteerde in de vergadering van 30 januari 20143 de 5 genomineerden.  De shortlist van vijf scripties die door de selectiecommissie werden genomineerd zijn (in willekeurige volgorde):

 • De lokale aanpak van overlast in het uitgangsleven
 • De politie als slachtoffer van geweld tegen de lichamelijk integriteit
 • De implementatie van recherchemanagement in FGP Leuven
 • Het gebruik van zelfonthulling door de verhoorder bij politieverhoor
 • Public service motivation en ethische dilemma’s in politiecontext

De jury maakte op 4 juni 2014 de winnaar van de CPS-prijs bekend op de studiedag "In naam der Wet! Heeft de politie gezag?".

De winnaar van de CPS-prijs 2012-2013 is Vanessa Laureys "De politie als slachtoffer van geweld tegen de lichamelijke integriteit: een kwalitatieve analyse van de gevolgen en de copingstrategieën"  (Universiteit Gent, Criminologische wetenschappen). Vanessa Laureys is nu werkzaam bij de lokale politie Sint-Niklaas.

We danken van harte de sponsors van de CPS-prijs en de prijsuitreiking, nl. Securitas en Maklu-uitgevers.

           

Meer info over de publicatie en bestelling:

De politie als slachtoffer van geweld (CPS-scriptieprijs 2014)
V. Laureys

 

Tweede CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk (academiejaar 2011-2012):

Op 5 juni 2013 werd na afloop van de studiedag "Tussen mens en recht: Politie als hoeder van mensenrechten: feiten en dilemma's", in Kazerne Dossin te Mechelen, de winnaar van de CPS scriptieprijs 2011-2012 bekendgemaakt.

We danken van harte de sponsors van de CPS-prijs en de prijsuitreiking, nl. Securitas en Maklu-uitgevers.

Het winnende eindwerk is: "De politie ook uw vriend? De opinie van de Gentse lokale politie over personen met een psychiatrische stoornis onderzocht". Auteur van deze scriptie is Veerle Van Gampelaere, afgestudeerd als Master in de Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent onder promotorschap van Prof. Dr. Freya Vander Laenen. Veerle ontving de prijs – 500 euro en de boekpublicatie van haar thesis - uit handen van juryvoorzitter Herman Balthazar. Indien u meer wil te weten komen over deze scriptie verwijzen wij u graag naar het boek (VAN GAMPELAERE, V., Wat denkt politie over personen met een psychiatrische stoornis?, 2013, 170 p., Maklu, Antwerpen).  Lees ook het volgende persbericht:http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1398597/politie-matig-positief-over-psychisch-gestoorde-mensen.aspx.
 

Bekijk de samenvattingen van de genomineerden hier: http://www.maklu-online.eu/nl/tijdschrift/cps-scriptieprijs/2/wat-denkt-politie-over-personen-met-een-psychiatri/.

 • Attitudes van jongeren ten aanzien van de politie: een verkennend onderzoek naar de (gepercipieerde) procedurele rechtvaardigheid.
 • De politie, ook uw vriend? De opinie van de Gentse lokale politie over personen met een psychiatrische stoornis onderzocht.
 • Druk tijdens het verdachtenverhoor? Verschillen in percepties. Een empirische studie over percepties bij politie en advocatuur in het gerechtelijk arrondissement Gent (Titel van de samenvatting: Druk tijdens het verdachtenverhoor? Verschillen in percepties.)
 • Piraterij en veiligheid: een evolutie naar internationale veiligheid? (Titel van de samenvatting: Evolueert veiligheid naar internationale veiligheid? Een theoretische toetsing op het fenomeen piraterij.)
 • RPM bij verhoor: geoorloofde druk of niet? Divergentie of convergentie in percepties van politie, advocaten en magistraten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info over de publicatie en bestelling:

Wat denkt politie over personen met een psychiatrische stoornis? (CPS Scriptieprijs 2013)
V. Van Gampelaere

 

Eerste CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk

Op 4 juni 2012 vond de feestelijke prijsuitreiking plaats van de eerste CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk in de Zebrastraat in Gent. Op deze prijsuitreiking waren de leden de raad van bestuur en de algemene vergadering van het CPS uitgenodigd, alsook de leden van de raad van advies, de redactieleden en correspondenten van de Cahiers Politiestudies en de structurele partners.

De vijf scripties die door de selectiecommissie werden genomineerd, zijn (in alfabetische volgorde):

 • De psychopaat in politieverhoor: cues en strategieën.
  Auteur: Frederik Braeckman
  Master in de Klinische Psychologie, Universiteit Gent
 • De bijstand van de advocaat gedurende het politioneel verdachtenverhoor van volwassenen. Noodzaak of onhaalbaar?
  Maarten Dewaele
  Master in de Criminologische Wetenschappen, Universiteit Gent
 • De samenwerking tussen de lokale politie en de gemeenschapswacht nader bekeken: een casestudy in een meergemeente politiezone in een grootstedelijke context.
  Geertrui Oris
  Master in de Criminologische Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel
 • Niet bang maar onzeker. Een onderzoek naar overeenkomsten en verschillen in de beleving van sociale onveiligheid in de hedendaagse Nederlandse samenleving.
  Remco Spithoven
  Master in Besturen en Veiligheid, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Terreurbestrijding door middel van terrorismelijsten: gewenst of verwenst?
  Dieter Vansteenkiste
  Master in de Criminologische Wetenschappen, Universiteit Gent

De laureaat van deze eerste CPS-prijs is Remco Spithoven met zijn eindwerk "NIET BANG MAAR ONZEKER. Een onderzoek naar overeenkomsten en verschillen in de beleving van sociale onveiligheid in de hedendaagse Nederlandse samenleving". Deze Masterthesis Bestuurskunde, variant Besturen van veiligheid, onder promotorschap van Prof. dr. Hans Boutellier and co-promotorschap van dr. Gjalt de Graaf, werd ingediend bij de Vrije Universiteit Amsterdam in november 2010.

Op de prijsuitreiking nam de laureaat de geldprijs van 500 euro in ontvangst van de juryvoorzitter, Herman Balthazar, samen met de uitgave van zijn thesis in boekvorm, uitgegeven bij Maklu. Deze publicatie bevat tevens de tekst van de corporate governance code van het CPS.

De CPS-prijs werd mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Securitas NV en Uitgeverij Maklu.

Zoals in de oproep aangekondigd was, werden de samenvattingen van de 10 inzendingen voor de CPS scriptieprijs in een raadpleegbare databank van de uitgeverij Maklu opgenomen: http://www.maklu-online.eu/nl/crime/cps-scriptieprijs/. Deze databank is tevens beschikbaar voor de abonnees van de Cahiers Politiestudies.

Meer info over de winnende publicatie en bestelling:

Niet bang maar onzeker (CPS Scriptieprijs 2012)
R. Spithoven

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk